= poziom wykształcenia liczonego liczbą lat poświęconych na naukę, w Polsce jest à OK. 9 lat. Według unii europejskiej około 34, 6% osób w Polsce dotyka bardzo silne ubóstwo (skrajne). * * 4) modèle konserwatywny, qui posługuje się tzw. programami Casino z których mają Prawo korzystać wszyscy. Powoduje à umocnienie więzi Społecznych oraz nawiązanie stosunków. MODELE/typologie/Polityki Społecznej Można ocenić według Cech: Model socjaldemokratyczny różni się zasadniczo OD konserwatywnego je liberalnego już na poziomie podstawowych założeń. W znacznie większym stopniu dopuszcza świadome i intencjonalne kształtowanie stosunków Społecznych przy pomocy Polityki publicznej, która ma uzupełniać Czy korygować ich Charakter, jaki wynika Wprost z układu Sił na rynku, w relacjach Rodzinnych je władzy. Oto Najważniejsze Cechy Tego modelu: I)% PKB-ich poziom Zależy również OD PKB (w Polsce PKB jest 4 razy niższy niż zintegrowanego wskaźnik w niemczech, a w oynatıcı wydatków 4,5% PKB w Polsce oraz 10% PKB w niemczech-jak widać w Polsce PKB jest 8 razy niższe) , Model Ten, Podobnie que Jak DWA pozostałe, praktycznie nie występuje Nigdzie w Czystej postaci, aczkolwiek najbliższa MU w okresie powojennym okazała się Droga Rozwoju w państwach skandynawskich, zwłaszcza w Szwecji. Partia socjaldemokratyczna, niemal nieprzerwanie Rządząca w tym kraju, wypracowała sposób funkcjonowania przedmiotowego na tyle stabilny i cieszący się nią poparciem, że nawet Gdy do władzy doszły Ugrupowania konkurencyjne, podstawy systemu zostały le zachowane. Jednocześnie OD lat 90. système szwedzki podlega dynamicznej Ewolucji. Niekiedy oddala Go Ona OD założeń socjaldemokracji, NP.

wprowadza mechanizmy rynkowe ne sektora Usług publicznych (zwłaszcza edukacyjnych) lub segment kapitałowy do systemu emerytalnego. W innych sferach “socjaldemokratyczność” wzrasta, NP. Jeśli chodzi o powszechność dostępu do Opieki przedszkolnej. Jeśli chodzi o Miejsce urodzenia à OK. 60% Mieszka w miejscu urodzenia (osiadła ludność Polski. W dziedzinie wykształcenia badany jest poziom, kierunek oraz uczęszczanie ne Szkół. Jeśli chodzi o wyznanie à w okresie międzywojennym h wiło Ono o wyznacznik Narodowości i dotyczyło całego kraju. Po pierwsjay i Drugiej wojnie światowej Mia ł Miejsce spis sieroctwa oraz inwalidztwa-Obecnie 5,5 mln à osoby niepełnosprawne. Dzietność kobiet oraz płodność Badano w przekroju liczby żywych dzieci po narodzeniu oraz planów z tym związanych.

Ne Cechy Społeczno-Zawodowych należą: źródła obowiązywała-w Polsce Przenoszenie osób z systemu pracy w System obowiązywała Społecznego, chodzi Tutaj o bezrobotnych, rencistów, emerytów. Teraz współczynnik zatrudnienia w Polsce wynosi 43, 7%, un w UE à OD 70 do 75%, Bo Tam pracują także osoby Wycieczki, w większym zakresie niż u NAS. Jakie są sposoby pomiaru ubóstwa? Granicą pomocy socjalnej jest minimum socjalne, wyrażające cenę koszyka dóbr oraz Usług konsomptueux cyjnych jednostki Bądź Gospodarstwa domowego o ściśle okre Cechach demograficznych; w Polsce dokonano pierwszego pomiaru koszyka w latach` 60, Autorem pomiaru był Profesor Tymowski, Potem dokonał Tego też Dyniszczuk. Biorąc Pod uwagę Przykładowo jako wskaźnik połowę Średnich wydatków dokonywanych przez Gospodarstwa Domowe przeliczonych na tzw. jednostki ekwiwalentne à około 17% osób w Polsce żyje w dużym ubóstwie. Biorąc Pod uwagę miarê urzędową-dochód Netto uprawniający do otrzymania pomocy społecznej, byłoby à 8, 1%.