Modèle Amerykański giełdy à modèle szczególnie spotykany w obrębie Kultury anglosaskiej. W modelu amerykańskim działają Oczywiście giełdy Amerykańskie, NP. Bourse de New York, w Anglii – bourse de Londres, un w Australii – Australian Securities Exchange. Konstruujc modèle zachowania akcji naley Pamita, e due znaczenie ma wybr indeksu, ktry posuy za Baz ne modelu indeksowego. Modelowe Zachowanie akcji (dobr parametrw Alfa i Beta) realizowane jest w Ten sposb, e mortel specyficzne jest najmniejsze z moliwych. Naley zastanowi si, Jak Oceni zastosowanie konkretnego indeksu w modelu indeksowym. Pene rozwaania dotyczce kryterium oceny jakoci dopasowania doprowadziy do wniosku, e nie Mona w prosty sposb porwnywa ryzyka specyficznego rnych walorw. Inacjay naley bowiem traktowa mortel specyficzne NP. o wartoci 3% dla akcji, ktrej cakowite mortel wynosi 4%, un inacjay dla akcji o ryzyku 10%. W celu Dobrego porwnania powinno si WIC unormowa mortel specyficzne poprzez podzielenie Go przez mortel cakowite akcji. W ostatecznoci WIC obiektywny wskanik redniego niedopasowania wszystkich akcji ne ich modelu wyznaczany jest ze WZORU: modèle Niemiecki giełdy Papierów Wartościowych dominuje w państwach europejskich.

Do giełd zorganizowanych w tym modelu należy Oczywiście Niemiecka Deutsche Börse, Jak również Polska Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Znaczenie duże, zwłaszcza dla eksporterów i importerów, mają walutowe kontrakty terminowe. Odzwierciedlają un Kursy między przez euro, dolara Czy też Franka szwajcarskiego wobec złotówki, pozwalając tym samym przedsiębiorcom określić mortel wiążące się z świadczeniem Usług oraz kupowaniem je sprzedawaniem produktów za granicą. Ne penego obrazu II powinnimy oszacowa Zachowanie skadnika losowego kadej akcji. Przyjmuje si, e Warto oczekiwana skadnika losowego jest rwna Zero (Jeli Alfa wyznaczana jest z uyciem WZORU 4 jest à Prawda). Oznacza à, e skadnik Ten nie wpywa na zyskowno akcji-oczywicie w ujciu dugookresowym. Mona à tumaczy w Ten sposb, e Akcja Czasami ronie szybciej ni à wynika z opisu matematycznego, Czasami wolniej, po lecz odpowiednio duej liczbie obserwacji jej Zachowanie zostanie urednione do zachowania modelowego. Moemy przy tym wyznaczy odchylenie standardowe skadnika losowego czyli mortel Tego, e faktyczne Zachowanie bdzie si rnio OD zachowania modelowego. Ryzyko à jest nazywane ryzykiem specyficznym akcji i MOE par wyznaczone ze WZORU (zastosowane oznaczenia s zgodne z wczeniejszymi): Klasyczna Macierz korelacji wyliczana z notowa historycznych jest zaszumionym obrazem rzeczywistej macierzy korealacji.

Jednym z prostych sposobw odszumienia jest wyznaczenie wartoci wasnych macierzy, odrzucenie nieznaczcyh i ponowna rekonstrukacja tej macierzy z tych wartoci wasnych. Takie podejcie à NIC innego Jak przejcie na modèle jednoindeksowy (Pozostawienie tylko jednej wartoci wasnej) lub wieloindeksowy (Pozostawienie kilku wartoci wasnych). W ramach dowiadcze monaby prbowa wykadniczego zaniku wpywy wartoci wasnych na Warto macierzy korelacji. Temat do przemyle. Generalnie giełdy Papierów Wartościowych Można podzielić na DWA Podstawowe MODELE: to, w jaki sposób Giełda Wypełnia powyższe Funkcje, uzależnione jest OD liczby spółek na korzystam notowanych i liczby zawieranych transakcji. Im jest ich więcej, tym lepiej Giełda realizuje swoją rolę. Wpływ na à ma również odsetek wszystkich emisji znajdujących się w obrocie ciągłym. I tu Podobnie, Jest im sur wyższy, tym w lepszy sposób Giełda entierement SWE Funkcje. Giełda à także obrót dewizami, Bonami skarbowymi, jednostkami uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych, opcjami, prawami Poboru, kontraktami typu Forward i futures Czy też swapami. Taka Struktura przedmiotowa giełdy sprawia, że uczestnicy Obrotu mają Wiele możliwości zainwestowania Swojego kapitału, w zależności OD Tego, Jak duże mortel chcą podjąć i Jak Wysokie zyski osiągnąć.